Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej - 2015 rok

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2015 r. według stanu na 31.12.2015 r

 

1. Zapas grubizny brutto -  2 932 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień – 71,02 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (ha) :

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion - 5316,7 kg,

- szyszek - 414 kg,

- zwierzyny - gruba: 515 szt, drobna: 177 szt,

- choinek - 796 szt.

5. Produkcja sadzonek - 1,320 tys szt.

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne – 30,57 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów

Zabieg lotniczy - 2821,0 ha

Zabieg naziemny - 182,15 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 7 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej  - HCVF  w rozbiciu na poszczególne komponenty:

a) obszary chronione w rezerwatach – 41,04 ha

b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 4387,05 ha

c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 425,68 ha

d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha                      

e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 7,40 ha

f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy  - 1566,18 ha

g) lasy wodochronne – 1891,16 ha

h) lasy glebochronne – 34,31 ha

i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 52,60 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 15 579 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem – 83,44 tys. m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów) - 50